Allmänna villkor

Innehållsförteckning

1. Omfattning
2. Genomförande av avtal
3. Rätt att avbeställa
4. Priser och betalningsvillkor
5. Frakt- och leveransvillkor
6. Reservation av äganderätt
7. Garanti
8. Ansvar
9. Inlösen av kampanjkuponger
10. Inlösen av presentkort
11. Gällande lagstiftning
12. Jurisdiktion
13. Alternativt lösande av tvist1) Omfattning

1.1 Dessa allmänna villkor för bolaget Attilus GmbH (nedan benämnd "Säljare") ska gälla för alla avtal mellan en konsument eller handlare (nedan benämnd "Kund") och Säljaren avseende alla varor och/eller tjänster som finns i Säljarens webbshop. Inkludering av Kundens egna villkor motsättes härmed, såvida inte andra villkor har stipulerats.

1.2 Avseende avtal för leverans av presentkort, gäller dessa villkor, såvida det inte uttryckligen regleras på annat sätt.

1.3 En konsument som omfattas av dessa villkor är en fysisk person som genomför en juridisk transaktion för syfte som inte är varken huvudsakligen kommersiellt eller verksamhet som egenföretagare. En handlare som omfattas av dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med juridiska egenskaper som genomför en kommersiell verksamhet eller verksamhet som egenföretagare när man genomför en juridisk transaktion.


2) Genomförande av avtale

2.1 Produktbeskrivningarna i Säljarens webbshop utgöra inte något bindande erbjudande för Säljarens räkning, utan utgör endast underlag för inkommande av bindande anbud från Kunden.

2.2 Kunden kan inkomma med anbud via beställningsformuläret online som är en del av Säljarens webbshop. När så sker, och efter att Kunden har placerat de valda produkterna och/eller tjänsterna i den virtuella varukorgen och gått igenom beställningsprocessen, och genom att klicka på knappen för att slutföra beställningen, skickar Kunden ett juridiskt bindande avtalsanbud avseende de varor och/eller tjänster som finns i den virtuella varukorgen.

2.3 I de fall då Kunden beställer varor ur Säljarens tryckta katalog kan Kunden inkomma med anbud via telefon, fax, e-post eller post. För sådant syfte kan Kunden fylla i beställningsformuläret som finns i Säljarens katalog och skicka det till Säljaren.

2.4 Säljaren kan godta Kundens erbjudande inom fem dagar,
- genom att skicka en skriftlig orderbekräftelse eller
- en orderbekräftelse i skriftlig form (fax eller e-post), och bekräftelse anses ske då Kunden mottar orderbekräftelsen, eller genom leverans av beställda varor till Kunden, och mottagning av bekräftelse anses ske då Kunden mottar varorna,
- eller genom att be Kunden betala efter beställningen har gjorts.


Förutsatt att flera av de ovan nämnda alternativen gäller ska kontraktet genomföras vid den tidpunkt då något av de ovan nämnda alternativen först sker.

Om Säljaren inte godkänner Kundens erbjudande inom den ovan nämnda tiden ska det anses vara ett nekande av erbjudandet som innebär att Kunden inte längre omfattas av sin avsiktsförklaring.


2.5 Tiden för godkännande av erbjudandet ska börja dagen efter Kunden har skickat erbjudandet och utgår på den femte daten efter att erbjudandet har skickats.

2.6 Om en beställning sker via Säljarens beställningsformulär ska texten i avtalet lagras av Säljaren och skickas till Kunden skriftligen inklusive dessa Villkor (till exempel via e-post, fax eller brev) efter det att Kunden har gjort sin beställning. Vidare ska texten i avtalet lagras på säljarens webbsida och kan ses av Kunden via det lösenordsskyddade kundkontot genom att man loggar in med sin inloggningsinforamtion, förutsatt att Kunden har skapat ett kundkonto i Säljarens webbshop innan beställningen görs.

2.7 Innan Kunden skickar in en bindande beställning via Säljarens beställningsformulär online kan Kunden upptäcka fel genom att noga läsa informationen på skärmen.

En effektiv metod kan vara att använda förstoringsfunktionen i webbläsaren för att se eventuella fel.

Kunden kan korrigera informationen via ett vanligt tangentbord och mus under den elektroniska beställningsprocessen, tills dess att man klickar på knappen för att slutföra beställning.

2.8 De tyska och engelska versionerna är endast tillgängliga för genomförande av avtalet.

2.9 Beställningshantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserade beställningsprocesser. Det är Kundens ansvar att se till att den e-postadress han eller hon använder för beställningsprocessen är korrekt så att de e-postmeddelanden som skickas av Säljaren kan tas emot på adressen. Det är särskilt Kundens ansvar att, om spamfilter är aktiverade, se till att alla e-postmeddelanden som skickas av Säljaren eller av tredje part som anlitats av Säljaren för beställningshanteringen kan tas emot.


3) Rätt att upphäva

3.1 Konsumenter har rätt att upphäva en beställning.

3.2 Detaljerad information om rätt att upphäva finns i Säljarens instruktioner för upphävande.


4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Såvida inget annat uppges i produktbeskrivningarna är de angivna priserna totala och inkluderar lagstadgad moms. Eventuella kostnader för leverans och frakt specificeras separat för respektive produkt.

4.2 Betalning kan göras genom en av de nämnda metoderna i Säljarens webbshop.

4.3 Om man kommit överens om förskottsbetalning ska betalning ske omedelbar i samband med ingående av avtalet.

4.4 Om betalning görs med en av PayPals metoder hanteras betalningen av betaltjänstleverantören PayPal ((Europa) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan benämnt "PayPal") och omfattas av PayPals villkor som man kan läsa här: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Om Kunden inte har något PayPal-kontogäller villkoren för betalningar utan PayPal. De kan man läsa här: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.


5) Frakt och leveransvillkor

5.1 Varor skickas vanligtvis med fraktrutter och till den leveransadress som Kunden angivit, om inget annat överenskommits. Under transaktionsprocessen är den adress som angivits i Säljarens beställningshantering avgörande.

Men om Kunden väljer att betala via PayPal är den adress som angivits hos PayPal den avgörande.

5.2 För prenumerationsavtal ska Kunden informera Säljaren omedelbart om eventuella adressändringar.

5.3 Om fraktbolaget skulle returnera varorna till Säljaren på grund av att det inte gick att leverera varorna ska Kunden bära kostnaderna för sådan misslyckad leverans. Det ovanstående ska inte gälla om Kunden utövar sin rätt att häva beställning, om leverans inte kunnat ske på grund av omständigheter som ligger utanför Kundens kontroll eller om Kunden tillfälligt varit förhindrad att ta emot erbjudna tjänster, såvida Säljaren inte har meddelat Kunden i rimlig tid om tjänsten.

5.4 Om Kunden är en handlare övergår risken för oavsiktlig destruktion och oavsiktlig försämring på de sålda varorna på Kunden vid leverans av varorna av fraktbolaget, speditören eller annan person eller institution som fått i uppdrag att genomföra leverans. Om Kunden är en konsument ska risken för oavsiktlig destruktion och oavsiktlig försämring på de sålda varorna i princip övergå på Kunden vid leverans av varorna till Kunden eller av denne utsedd mottagare. Avvikelser från detta, även i fall då Kunden är en konsument, övergår risken för oavsiktlig destruktion och oavsiktlig försämring på de sålda varorna på Kunden vid leverans av varorna till fraktbolaget, speditören eller annan person eller institution som fått i uppdrag att genomföra leverans. Om Kunden har gett instruktioner till fraktbolaget, speditören eller annan person eller institution som fått i uppdrag att genomföra leverans och om detta val av person eller institution inte erbjöds av Säljaren.

5.5 Säljaren förbehåller rätten att avbryta avtalet om lagret inte är korrekt eller lämpligt. Detta gäller endast om Säljaren inte är ansvarig för lagerbristen och om Säljaren har genomfört en konkret hedging-transaktion med leverantören.

Säljaren ska vidta rimliga åtgärder för att erhålla varorna. I fall då varorna inte kan levereras alls eller endast till del ska Säljaren omedelbart informera Kunden och erbjuda Kunden motprestation.

5.6 Personlig upphämtning är inte möjlig av logistikskäl.


6) Reservation av äganderätt.
I fall då Kunden är konsument ska Säljaren äga produkterna tills dess att inköpspriset betalats till fullo.

6.1 Om Kunden är handlare ska Säljaren reservera äganderätten till de levererade varorna tills dess att alla villkor i affärsrelationen uppfyllts.

6.2 Om Kunden är ett ombud har Kunden rätt att sälja vidare varorna i enlighet med vanlig affärsverksamhet. Alla anspråk från sådana affärsrelationer gentemot tredje part ska härmed överföras i förväg till Säljaren till det belopp som framgår ar respektive faktura (inklusive moms). Dessa anspråk ska gälla oavsett om de reserverade varorna hanteras före eller efter vidareförsäljningen. Kunden har rätt att inhämta anspråk även efter tilldelning. Men Säljaren ska avstå från att inkassera anspråken så länge som Kunden fullföljer sina betalningsåtaganden, Kunden inte är försatt i konkurs och ingen ansökan har lämnats in för att påbörja insolvensförfarande.


7) Garanti
Om föremålet för inköpet är felaktigt ska lagstadgade regler gälla. För avvikelser gäller följande:

7.1 För ombud,
- en marginell defekt anses vanligtvis inte vara en defekt som omfattas av garanti,
- Säljaren kan välja typ av påföljande åtgärd,
- för nya varor är tidsbegränsningen ett år efter risken övergått,
- för använda varor gäller vanligtvis inte rättigheter och anspråk inom garantin,
- begränsningsperioden återstartas inte om en ersättningsvara levereras i enlighet med ansvar för defekter.

7.2 För konsumenter är begränsningsperioden för garantianspråk ett år efter leverans av varorna till Kunden inom begränsningen av följande avsnitt.

7.3 De ovan nämnda begränsningsperioderna och restriktionerna för begränsningsperioderna gäller inte- för en produkt som inte använts på avsett sätt, för byggnadskonstruktion och vilken var orsak till byggnadens defekt,
- för skador som uppkommer genom skada på liv, kropp eller hälsa, vilken är ett resultat av avsiktlig eller oavsiktlig överträdelse av Säljarens plikt eller avsiktlig eller oavsiktlig överträdelse av plikt för användarens juridiska ombud eller ställföreträdande ombud,
- för andra skador som ett resultat av avsiktlig eller grov oaktsamhet av Säljarens plikt eller avsiktlig eller grov oaktsamhet av plikt för användarens juridiska ombud eller ställföreträdande ombud,
- om Säljaren på bedrägligt sätt har dolt defekten.

7.4 Vidare gäller för ombud att de lagstadgade begränsningsperioderna för regressanspråk i enlighet med avsnitt 478 i den tyska civilrätten (BGB) är oförändrade. Detsamma gäller för ombud och konsumenter i fall av avsiktligt pliktbrott och bedrägligt döljande av defekt.

7.5 Om Kunden är en företagsperson i enlighet med avsnitt 1 i den tyska handelsbalken (HGB) har denne ett handelsansvar att undersöka och notera eventuella defekter i enlighet med avsnitt 377 HGB. Om Kunden skulle försumma sina skyldigheter avseende meddelandeskyldighet i enlighet med denna ska varan anses vara godkänd.

7.6 Om Kunden är konsument ska speditören omedelbart meddelas om uppenbara transportskador och Säljaren meddelas om dessa. Om Kunden inte skulle följa detta ska det inte påverka Kundens lagstadgade eller avtalsrättsliga rättigheter för defekter.


8) Ansvar
Säljaren är ansvarig gentemot Kunden för eventuella kvasi-avtalsmässiga anspråk och för anspråk avseende ansvar för åtalsbar handling avseende skadestånd och kompensation för prestation enligt följande:

8.1 Säljaren har obegränsat ansar oavsett den rättsliga grunden,
- i fall av avsikt eller grov oaktsamhet,
- i fall som avser skada med risk för liv, kropp eller hälsa som orsakats genom avsikt eller grov oaktsamhet,
- i fall då garanti utlovats, såvida annat inte tillhandahållits,
- i fall av ansvar som kommer av obligatoriska lagstadgade förutsättningar som produktansvarslagar.

8.2 Förutsatt att Säljaren är oaktsam och underlåter att följa ett väsentligt avtalsåtagande, ska skadeståndsansvaret vara begränsat till förutsebara, vanligtvis förekommande skador, såvida obegränsat skadeståndsansvar gäller i enlighet med ovanstående Avsnitt. Väsentliga avtalsmässiga åtaganden är åtaganden som avtalet lägger på Säljaren i enlighet med innehållet för att uppfylla syftet med avtalet och vars upfyllande är väsentligt för att avtalet ska kunna implementerats korrekt och till fullo, och som Kunden kan lita på till fullo.

8.3 För resterande delar är Säljarens ansvar undantaget.

8.4 De ovan nämnda förutsättningarna om ansvar gäller även Säljarens ansvar avseende dennes juridiska representanter och ombud.


9) Inlösen av rabattkuponger.

9.1 Kuponger som Säljaren utfärdar utan kostnad för en specificerad giltighetstid i samband med reklamkampanjer och som inte kan köpas av Kunden (nedan benämnt ("reklamkuponger") kan endast lösas in i Säljarens webbshop och endast inom angiven tidsperiod.

9.2 Enskilda produkter kan vara undantagna från kupongkampanjen, om sådan restriktion framgår av villkoren för kampanjkupongen.

9.3 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen avslutats. Det är inte möjligt att få rabatten vid senare tillfälle.

9.4 Endast en kampanjkupong ber beställning kan användas.

9.5 Värdet på varorna måste minst uppgå till värdet på kampanjkupongen. Säljaren återbetalar inte återstående tillgångar.

9.6 Om värdet på kampanjkupongen inte är tillräckligt för beställningen kan Kunden välja en av de återstående betalningsmetoderna som Säljaren erbjuder för att betala mellanskillnaden.

9.7 Kampanjkupongens kredit kan inte lösas n mot kontanter och omfattas inte av ränta.

9.8 Kampanjkupongen löses inte in om Kunden i samband med dennes lagliga rätt att häva köpet returnerar varor som betalats till fullo eller delvis med en kampanjkupong.

9.9 Kampanjkupongen är överföringsbar. Säljaren kan avvisa presentkortet när innehavaren av presentkortet använder det i Säljarens webbshop under vissa omständigheter. Ovanstående gäller inte om Säljaren har kännedom eller är grovt oaktsam i sin okunskap om att respektive ägare inte har rätt till, är juridiskt inkapabel och saknar rätt till representation.


10) Inlösen av presentkort

10.1 Presentkort som kan köpas i Säljarens webbshop (nedan benämnda "presentkort") kan endast lösas in i Säljarens webbshop.

10.2 Presentkort och återstående tillgångar på presentkort kan lösas in till och med slutet på det tredje året efter det att presentkortet inköpts. Återstående tillgångar krediteras Kundens kupongkonto.

10.3 Presentkort kan endast lösas in innan en beställning avslutas. Det är inte möjligt att få rabatten vid senare tillfälle.

10.4 Endast ett presentkort ber beställning kan användas.

10.5 Värdet på varorna måste minst uppgå till värdet på presentkortet. Säljaren återbetalar inte återstående tillgångar.

10.6 Om värdet på presentkortet inte är tillräckligt för beställningen kan Kunden välja en av de återstående betalningsmetoderna som Säljaren erbjuder för att betala mellanskillnaden.

10.7 Presentkortets kredit kan inte lösas in mot kontanter och omfattas inte av ränta.

10.8 Presentkortet är överföringsbart. Säljaren kan avvisa presentkortet när innehavaren av presentkortet använder det i Säljarens webbshop under vissa omständigheter. Ovanstående gäller inte om Säljaren har kännedom eller är grovt oaktsam i sin okunskap om att respektive ägare inte har rätt till, är juridiskt inkapabel och saknar rätt till
representation.


11) Gällande lag
Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland ska gälla alla juridiska relationer mellan partnerna förutom de lagar som gäller för internationella inköp av flyttbara varor. För konsumenter gäller endast valet av lag förutsatt att det garanterade skyddet inte återtas av obligatoriska garantier i respektive lands lag där konsumenten har sin huvudsakliga hemvist.


12) Jurisdiktion
Om Kunden är en affärsman, en juridisk enhet inom offentlig rätt eller en separat enhet under offentligt rätt med säte i territoriet tillhörande Förbundsrepubliken Tyskland ska Säljarens verksamhetsställe utgöra den enda platsen för jurisdiktion för alla juridiska tvister som uppkommer i samband med detta avtal. Om Kunden bor utanför territoriet tillhörande Förbundsrepubliken Tyskland, ska säljarens verksamhetsställe utgöra den enda platsen för alla juridiska tvister som uppkommer i samband med detta kontrakt förutsatt att kontraktet eller klagan genom kontraktet kan kopplas till Kundens professionella eller kommersiella aktiviteter. I alla avseende gällande ovanstående fall har Säljaren rätt att kontakta den domstol som har ansvar för Kundens säte.


13) Alternativt lösande av tvist

13.1 EU-kommissionen har på sin webbsida följande länk till ODR-plattformen http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Plattformen ska vara ingångspunkt för lösande av tvister utanför domstol som uppkommer på grund av försäljning online och serviceavtal som ingåtts av konsumenter och handlare.

13.2 Säljaren är varken skyldig eller beredd att närvara vid en tvistemålsförhandling vid en alternativ enhet som löser tvistemål.

Våra produkter